සමහර අය සිංහල Fonts හොයන්න ගියාම පුදුම කට්ටක් කනවනේ. ඔන්න එ නිසා අද මම මේ ටික දෙනවා.මේතන සිංහල Fonts 2000 තියනවා.කැමති අයට 2000 ගන්න පුලුවන් වගෙම.2000 කැමති ටික විතරක් තොරල ගන්න මම මේ Fonts 2000යම Mediafire අප්ලොඩ් කරලා තියනවා.

පහලින් දීලා තියෙන Media Fire ලින්ක් එකට යන්න.
2000 Sinhala Fonts Collection
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/security-essentials-download

Post a Comment

 
Top