පරිගණකයක වේගය වැඩි කිරීමට මවුපුවරුව මත ඇති එකම උපාංගය RAM මොඩියුලය යි.මුල් කාලයේ පරිගණක මවුපුවරු මත DIP (Dual-in-line Packages) වර්ගයේ රැම් සවි කිරීමට DIP රැම් සොකට් තිබුණි. DIP වර්ගයේ රැම් කාඩ් පත් සදහා වැඩි ඉඩක් වැයවූ අතර ඒවා අකාර්යක්ෂම විය.එම නිසා රැම් චිප් රාශියක් එකතු කර තැනූ RAM මොඩියුල භාවිතා කිරිම ඇරබුණි.

පැරිණි මවුපුවරු මත භාවිතා වූ SIMM ස්ලොට් (Single in-line memory module)


මුලින්ම පරිගණක සදහා හදුන්වා දුන් රැම් ස්ලොට් වර්ගය සිම් .වර්තමානයේ මෙම රැම් ස්ලොට් වර්ගය භාවිතයේ නැත.මුල් කාලයේ පින් 30ක් සහිත සිම් ස්ලොට් පැමිණි අතර ඒවාට තුඩු 30ක් සහිත සිම් මොඩියුල සවි කර හැකි විය.ඉන්පසු පින් 72 සහිත සිම් ස්ලොට් පැමිණි අතර ඒවාද මුල් ආකාරයේ මෙන් විය.මේවා පෙන්ටියම් 1 වර්ගයේ පරිගණක මවුපුවරු මත භාවිතා විය.

ර්තමා මවුපුවරු මත භාවිතා වන DIMM ස්ලොට් (Dual in-line memory module)

                                                                                                                                                                
පැරිණි මවුපුවරු මත භාවිතා වූ සිම් ස්ලොට් වලට පැමිණි රැම් ස්ලොට් වර්ගය වනුයේ (DIMM) ඩිම් .මෙය හදුන්වා දුන් දින සිට අද දක්වා SD, DDR, DDR2, DDR3 යන මාදිලි වලින් ඉදිරිපත් විය.එයිනුත් DDR2 සහ DDR3 නවීණ මවුපුවරු මත භාවිතා වේ. DDR හෙවත් DDR1 වර්ගයේ රැම් ස්ලොට් පෙන්ටියම් 4 වර්ගයේ පරිගණක මවුපුවරු මත බහුලව භාවිතා විය. එම ස්ලොට් පිලිබද සවිස්තරාත්මක පහත දක්වා ඇත.

1.SD රැම් ස්ලොට්


DIMM තාක්ෂණයෙන් මුලින්ම හදුන්වා දුන් රැම් ස්ලොට් වර්ගය SD රැම් ස්ලොට් .මේවායේ පින් 168ක් තිබුණු අතර පෙන්ටියම් 3 හෝ ඊට වඩා පැරණි වර්ගයේ පරිගණක මවුපුවරු මත SD රැම් ස්ලොට් තිබුණි.මෙම වර්ගයේ රැම් මොඩියුල 32MB, 64MB, 128MB සහ 256MB වැනි ධාරිතා වලින් ඉදිරිපත විය.
SD රැම් කාඩ් හදුනා ගත හැකි පහසුම මග වන්නේ SD රැම් කාඩ් එක මත කට්ට(notch) දෙකක් ඇත.

2.DDR රැම් ස්ලොට්  

DDR වර්ගයේ රැම් ස්ලොට් පෙන්ටියම් 4 වර්ගයේ පරිගණක මවුපුවරු මත භාවිතා විය.AMD ප්රොසෙසර් තිබූ පැරිණි මවුපුවරු මත මේවා භාවිතා විය. පින් 184ක් තිබුණු අතර SD රැම් කාඩ් පත් මෙන් නොව මෙහි තිබුණේ කට්ටා එකක් පමණි. මෙම වර්ගයේ රැම් මොඩියුල 256MB, 512MB, 1GB සහ 2GB වැනි ධාරිතා වලින් ඉදිරිපත් විය.

3.DDR2 රැම් ස්ලොට්  

වර්තමාන මවුපුවරු මත බොහෝ සේ භාවිතා වනුයේ DDR2 වර්ගයේ රැම් ස්ලොට් . මේවා බොහෝ සේ 512MB, 1GB සහ 2GB වැනි ධාරිතා වලින් ඉදිරිපත් වුණි. මේවායේ පින් 240ක් තිබුණු අතර පෙන්ටියම් 4 වර්ගයේ පරිගණක වලින් පසුව පැමිණි මවුපුවරු මත භාවිතා විය.Intel Dual Core සහ Core 2 Duo වැනි ප්රොසෙසර් තිබූ මවුපුවරු මත මේවා භාවිතයේ ඇත .මෙම DDR2 වර්ගයේ රැම් ස්ලොට් DDR වර්ගයේ රැම් ස්ලොට් එක මෙන් වුවද එහි ඇති කට්ටා තිබූ තැන වෙනස් විය.DDR රැම් වල කට්ටා තිබුනේ හරි මැද නොවේ.DDR2 රැම් වල කට්ටය, DDR රැම් වල කට්ටයට මදක් මැදි වනසේ පිහිටා ඇත.මේවායේ වෙනස ඔබට තේරුම් ගත නොහැකි නම් පහත රූපය දෙස බලා තේරුම් ගන්න.

https://4.bp.blogspot.com/-IM1Pu_dH7FI/V0dj7XsFRSI/AAAAAAAAATw/RVs9zAxXmsIqob48QKv8BqvhvEHUWMH3QCK4B/s320/2000px-Desktop_DDR_Memory_Comparison.svg.png

4.DDR3 රැම් ස්ලොට්

නවීණ මවුපුවරු මත භාවිතා වන්නේ DDR3 රැම් ස්ලොට් . මේවායේ ඇත්තේ පින් 240ක් වන අතර 1GB, 2GB සහ 4GB වැනි ධාරිතා වලින් ඉදිරිපත් වුණි. DDR3 රැම් වල කට්ටා තිබුනේ DDR රැම් වල කට්ටා තිබූ ස්තානයට මදක්  කෙලවරට වන්නය.සැලකිය යුතුයි - කුමන වර්ගයේ රැම් කාඩ් පතක් වුවත් මවුපුවරුවට සවි කිරීමේදී, අදාල මවුපුවරුවේ ඇති බස් ස්පීඩ්(Bus Clock) එකට ඔබ සවි කරන්නට යන රැම් කාඩ් පතේ ඇති බස් ස්පීඩ් එක සමාන විය යුතුව.එසේ නොකලහොත් ඔබ සවි කරන රැම් කාඩ් පත නිසි අයුරින් ක්රියා කරන එකක් වුවද මවුපුවරුවට සවි කල පසු එය ක්රියා නොකරයි.


රැම් කාඩ්පත් කිහිපයක බස් ස්පීඩ්(Bus Clock)දක්වා ඇති වගුවක්.

http://www.rtcmagazine.com/archive_images/rtc0902/rtc0902se_pen01.jpg 

තවද ඇතැම් රැම් කාඩ් පත් කලක් යන විට ක්රියා නොකරන තත්වයට පත් වේ. මෙසේ වූ විට බොහෝ දෙනා එම රැම් කාඩ් පත ක්රියා නොකරන එකක් යැයි සිතා එය ඉවත් කරයි.


රැම් කාඩ් පත ගලවා පින් තුඩු මකන කැබැල්ලකින් පිරිමදින්න.එවිට එහි ඇති දූවිලි ඉවත් වී යනු ඇත.’


මෙසේ කර රැම් කාඩ් පත නැවත මවුපුවරුවට සවි කල පසු ක්රියාත්මක විය හැක.


ඊලග ලිපියෙන් රැම් කාඩ් පිලිබදව ඇතිවන NTLDR is missing
වැනි  පද්වති දෝශ කිහිපයක් පිලිබද විමසා බලමු…..

Post a Comment

 
Top